Vilka pedagogiska grundtankar har vi?

Läraren finns alltid till för dig och alla lektioner är lärarledda. En flexibel, väl förberedd och ämneskunnig lärare är en förutsättning för ett bra studieresultat. Vi tror att du kan ta ansvar för din kunskapsutveckling och vi är snabba på att ge det stöd som behövs.

I de naturvetenskapliga ämnena lär du dig bl a genom att göra experiment, dra slutsatser och skriva laborationsrapporter. Datorn används som ett pedagogiskt hjälpmedel och datortätheten är hög. Du får ofta redogöra muntligt för dina erfarenheter och blir skicklig i presentationsteknik. Vi arbetar i en lärplattform som itslearnig, där du och dina föräldrar kan se din kunskapsutveckling.

Ämnesintegrerad och projektinriktad undervisning är naturliga inslag. Vi uppmuntrar dig att ta initiativ, utveckla din kreativa förmåga och att aktivt delta i planering och utvärdering. Vi gör dig väl förberedd för teoretiska gymnasiestudier.

Är man trygg och säker på vår skola?

På Kubikskolan har vi snabb reaktionsförmåga. Vi agerar omedelbart när något händer och har en lugn miljö med positiva och ansvarsmedvetna elever. 
Klasserna har raster vid olika tillfällen under skoldagen då det alltid finns närvarande lärare.

Vem har särskild omsorg om eleven?

Du har en klassföreståndare och en mentor, som ibland kan vara samma person. Klassföreståndaren har hand om det som rör klassens organisation (information om klassaktiviteter, föräldramöten, utflykter, prao etc). Till mentorn kommer man med sina personliga funderingar när man behöver hjälp. Mentorn ansvarar för de utvecklingssamtal man har en gång per termin och ska dessutom ta kontakt med hemmet om det uppstår bekymmer av olika slag.
 Vår Elevhälsa, som består av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och specialpedagog, är också tillgänglig för elever och föräldrar.

En filosofi vi har är att skolledningen både undervisar och leder verksamheten. Detta innebär att vi alla känner våra elever och att ingen är anonym.

Hur arbetar vi med att höja kvaliteten?

Vi arbetar hela tiden för att förbättra kvaliteten. Elever, personal och föräldrar medverkar till att säkra vår höga kvalitet. Vi utvärder-ar allt ifrån trygghet och trivsel till kunskapsinhämtning och resultat. Vi ger feedback till de som utvärderar. Efter ett föräldramöte bifogar vi utvärderingsresultatet till protokollet. När en klass har utvärderat sammanställer vi och resonerar med eleverna. När en elev har gett sina synpunkter individuellt i sin loggbok kommenterar undervisande lärare elevens tankar och funderingar. Varje läsår skrivs en kvalitetsredovisning.

Om man blir sjuk?

Förälder sjukanmäler elev innan skolstart (innan kl 8,00) via telefon på morgonen. Om elev ej är anmäld som frånvarande skickas ett sms till vårdnadshavare.
 Elev som går hem under skoldagen anmäler till expeditionen och ringer dessutom någon förälder från skolans expedition.
Skolans tillsyn börjar en kvart före skoldagens början och upphör vid dess slut.

Om någon uppträder olämpligt?

Om en elev uppträder olämpligt och inte rättar sig efter tillsägelser kontaktar vi målsman. Elev kan visas ut från lektionssal under ett undervisningspass och kan hållas kvar på skolan en timme efter skoldagens slut. Vi vill tillsammans med vårdnadshavare tidigt arbeta för att avvärja olämpligt beteende.

Kubikskolan har drogförbud vilket innebär att skolan är rökfri och att vi aktivt arbetar för en skola utan alkohol, narkotika och tobak.

Vilken information får jag som förälder?

Aktuell information finns på hemsidan och itslearning. Vid minst sju gånger per läsår bjuder vi in dig till skolan – två utvecklingssamtal, två föräldramöten, två åhörarveckor och ett öppet hus.
 Vid utvecklingssamtalet får man som förälder ta del av elevens studieresultat. Man kan också fortlöpande se hur det går för eleverna via vår lärplattform itslearning som är ett dagligt redskap i skolan. Vi har ett föräldraråd som sammanträder tillsammans med rektorn ett par gånger per termin.

Till sist…

…vill vi citera Stefan Einhorn som i boken ”Konsten att vara snäll” fångar det som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet:

”Vi har allt att vinna på att vara goda mot våra medmänniskor och vår omvärld och mycket att förlora på att inte vara det. Den som är snäll är inne på en väg mot framgång.”